School Uniform: 

Boys - Summer:

White School Shirt
Navy School Shorts
Navy/white peak cap
Navy Windbreaker
Navy V-neck School Jersey
Black Leather Shoes & Navy Socks

Girls - Summer:

White School Shirt
Navy School Shorts
Navy/white peak cap
Navy Windbreaker
Navy V-neck School Jersey
Black Leather Shoes & Navy Socks

Boys & Girls - Winter:

White School Shirt
Navy Long Trousers
Navy Socks
Black Leather Shoes

Boys & Girls (Winter & Summer) Sports Skills Uniform:

White Sport T Shirt
Navy Sports Shorts
White Sports Socks
Navy / White Takkies

Uniforms